Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez MICRO-RES sp. z o. o. sp. j., ul. Lubelska 29, 35-233 Rzeszów, formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://microres.pl/kontakt/ (dalej MICRO-RES).  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Klauzula Informacyjna

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego MICRO-RES przetwarza moje dane osobowe? Jaki jest cel przetwarzania?

MICRO-RES przetwarza Państwa dane, aby móc:

 • prowadzić sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
 • prowadzić sprawy związane z uprawnieniami kontrahentów, rękojmią i gwarancją,
 • nawiązywać oraz utrzymywać bieżące relacje gospodarcze z przedsiębiorcami,
 • prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, a w szczególności otrzymywać informacje od osób zainteresowanych pracą w naszej firmie,
 • odpowiadać na wszelkie pytania i wnioski skierowane do MICRO-RES korespondencją tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://microres.pl/kontakt/),
 • zapewnić bezpieczeństwo mienia i osób oraz informacji dzięki funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MICRO-RES sp. z o. o. sp. j., ul. Lubelska 29, 35-233 Rzeszów, formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://microres.pl/kontakt/.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z MICRO-RES w osobiście w siedzibie Spółki lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://microres.pl/kontakt/).

Kto jest odbiorcą moich danych? MICRO-RES nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym, niż te które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Nie przewidujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MICRO-RES? Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MICRO-RES, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez MICRO-RES danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd MICRO-RES ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są formularze wnioskowe / zamówień, prowadzona korespondencja (również elektroniczna) oraz umowy zawarte z MICRO-RES, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są powszechnie dostępne rejestry, jak: KRS lub CEIDG. Wówczas MICRO-RES ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a MICRO-RES zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do MICRO-RES w każdej chwili.

 • MICRO-RES rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, MICRO-RES niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 • Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://microres.pl/kontakt/).
 • Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez MICRO-RES żądania Klienta.
 • Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez MICRO-RES.
 • MICRO-RES udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • MICRO-RES nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
 • Właściwym dla MICRO-RES organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z MICRO-RES poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://microres.pl/kontakt/).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search